Πνευματικά δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών, του κώδικα που περιέχεται σε αυτό, τη γενική εικόνα του δικτυακού τόπου και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Παρόχου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εκτός αν αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο).

Όλα τα λογότυπα της εταιρίας και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. 

Η εταιρία επιτρέπει την αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτού του δικτυακού τόπου με την μέθοδο της πλαισίωσης (i-frame),  της ενσωμάτωσης σε άλλους δικτυακούς τόπους, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης μέσω των εφαρμογών που διαθέτει.

Η δημιουργία οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας που να βασίζεται στο δικτυακό τόπο και/ή στο περιεχόμενό του, απαγορεύεται.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενο χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Επιπλέον, το περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.

Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου είτε είναι ιδιοκτησία της εταιρίας είτε των συνδεδεμένων μ' αυτήν εταιριών είτε χρησιμοποιούνται στο website κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες του δικτυακού τόπου εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες όρους ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στο δικτυακό τόπο.

Η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο που κατέχετε από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό το δικτυακό τόπο και πρέπει να λάβετε την άδεια από αυτό το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή πριν κάνετε download του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο περιεχόμενο αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

Στην περίπτωση που υποβάλλετε οποιοδήποτε υλικό για να συμπεριληφθεί στο δικτυακό τόπο, συμφωνείτε να χορηγήσετε στην εταιρία μια παγκόσμια, συνεχή, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, μη αποκλειστική άδεια για να χρησιμοποιείτε, αναπαράγετε, τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, εμφανίσετε δημοσίως και μεταφράσετε οποιοδήποτε υλικό του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου της εταιρίας. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρέσει ή να διαγράψει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε υλικό υποβάλλετε για να συμπεριληφθεί σε αυτό το δικτυακό τόπο το οποίο η εταιρία θεωρεί ότι αντιτίθεται στους στόχους του δικτυακού τόπου ή το οποίο παραβιάζει τους όρους αυτούς ή είναι επιζήμιο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για συμφέροντα των άλλων μελών.

Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτό το δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Top